MOB-versie | Naar grote versieas, like

De voorzetsels as en like worden weleens met elkaar verward, omdat we er in het Nederlands geen verschillende woorden voor hebben.

 

 

As

Het voorzetsel 'as' geeft een beroep, rol of functie aan, of waarvoor iets gebruikt wordt:

  • He is working as a supervisor. (Hij werkt hier als supervisor.)
  • I have to start as a beginner. (Ik moet starten als beginner.)
  • The monkey used a stone as a hammer. (De aap gebruikte een steen als hamer.)

 

Like

Het voorzetsel like betekent 'net zoals' met de ondertoon 'maar het is niet echt zo':

  • She is acting like a queen. (Ze gedraagt zich als een koningin.)
  • He can sing like Elvis. (Hij kan zingen als Elvis)

 


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers